19 بهمن 1401

بررسی سود پرک

بررسی سود پرک در صنعت کاشی و سرامیک

بررسی سود پرک در صنعت کاشی و سرامیک هیدروکسید سدیم که بیشتر به عنوان لیمو یا سود سوزآور شناخته می شود، یک ترکیب یونی خورنده است. در مورد هیدروکسید سدیم ، فرمول شیمیایی آن و نحوه حل شدن آن در آب و واکنش های آن

ادامه مطاب
کاستیک سودا

واکنش سود سوزآور و آب

واکنش سود سوزآور و آب واکنش سود سوزآور و آب یک واکنش گرمازا است زیرا در این واکنش گرما ایجاد می شود. معادله شیمیایی را برای نشان دادن تفکیک یونی هیدروکسید سدیم در محیط آبی به صورت زیر است. NaOH(s) + H2O(l) => Na+ +

ادامه مطاب
× کارشناس فروش